ArgoCD - ingress ssl too many redirects

Jeżeli chcemy użyć ingressa z ArgoCD zetkniemy się z problemem pętli redirectów curl -I https://argo.michal.kuzdzal.pl HTTP/2 307 date: Sat, 06 Aug »