Varnish - cache serwer w k8s

Varnish, świetny serwer cache'u umożliwiający bardzo zaawansowaną konfigurację. Większość serwerów cdn dostępnych w internecie wykorzystuje właśnie varnisha na backendzie do serwowania statycznych danych. Osobiście użyłem go jako front przed ghostem, o którego de facto oparty jest ten blog.

Pliki konfiguracyjne

Konfiguracja samego varnisha default.vcl:

vcl 4.0;

backend default {
 .host = "blog-mk:2368";
}

sub vcl_recv {
 if (req.url ~ "/(admin|p|ghost)/") {
      return (pass);
 }
 unset req.http.cookie;
}

sub vcl_backend_response {
  if (beresp.http.content-type ~ "text/plain|text/css|application/json|application/x-javascript|text/xml|application/xml|application/xml+rss|text/javascript") {
    set beresp.do_gzip = true;
    set beresp.http.cache-control = "public, max-age=1209600";
  }
  set beresp.ttl = 1w;
}

Deployment varnish-dep.yaml:

---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: blog-varnish-dep
 labels:
  app: blog-varnish
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: blog-varnish
 template:
  metadata:
   labels:
    app: blog-varnish
  spec:
   containers:
   - name: varnish
    image: varnish:6.4
    imagePullPolicy: Always
    ports:
    - containerPort: 80
    volumeMounts:
    - mountPath: /etc/varnish/default.vcl
     name: varnish-config
     subPath: default.vcl
    readinessProbe:
     httpGet:
      path: /
      port: 80
     initialDelaySeconds: 3
     periodSeconds: 3
    livenessProbe:
     httpGet:
      path: /
      port: 80
     initialDelaySeconds: 5
     periodSeconds: 5
   volumes:
   - name: varnish-config
    configMap:
     name: varnish-config
     items:
      - key: default.vcl
       path: default.vcl

Service varnish-svc.yaml:

---
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: varnish-svc
spec:
 selector:
  app: blog-varnish
 ports:
 - protocol: TCP
  port: 80
  targetPort: 80

Ingress varnish-ing.yaml:

---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: public
 name: blog-stage
spec:
 rules:
 - host: michal.kuzdzal.pl
  http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: varnish-svc
      port:
       number: 80

Deploy

kubectl create configmap varnish-config --from-file=default.vcl -n blog-stage
kubectl apply -f varnish-ing.yaml -f varnish-svc.yaml -f varnish-dep.yaml

Podsumowanie

W moim przypadku zastosowanie varnisha zwiększyło możliwości przetwarzania req/s mojego clustra prawie dziesięciokrotnie. Wszystko oparte jest tutaj o dosyć słabe wydajnościowo free-tier z oracle-cloud'a. Natomiast jeżeli połączymy całość z cloudflarem, to można uzyskać więcej niż zadawalające rezultaty.

Linki

Varnish,
Oracle free-tier.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null