Terraform - deploy LXD container

Terraform, numer jeden jeżeli chodzi o IaC (Infrastructure as Code). W bardzo przyjemny sposób można zarządzać infrastrukturą cloudową jak i on-premise.
W tym przypadku opiszę pokrótce jak deployować virtualną maszynę w LXD.

Konfiguracja

Mamy mało kodu, więc tworzymy wszystko w jednym pliku main.tf:

terraform {
 required_providers {
  lxd = {
   source = "terraform-lxd/lxd"
  }
 }
}

provider "lxd" {
 generate_client_certificates = true
 accept_remote_certificate  = true

 lxd_remote {
  name   = "lxd-1"
  scheme  = "https"
  address = "lxd.kuzdzal.pl"
  port   = "8443"
  default = true
 }
}

resource "lxd_container" "worker" {
 count   = 3
 remote  = "lxd-1"
 name   = "k8s-${count.index}"
 image   = "ubuntu:20.04"
 ephemeral = false
 type   = "virtual-machine"
 config = {
  "user.access_interface" = "enp5s0"
 }
 limits  = {
  "memory" = "8GB"
  "cpu" = 4
 }
 profiles = ["default"]
 device {
   name    = "root"
   properties = {
     "path" = "/"
     "pool" = "pool_nvme"
     "size" = "25GB"
   }
   type    = "disk"
 }
}

output "droplet_ip_addresses" {
 value = {
  for droplet in lxd_container.worker:
  droplet.name => droplet.ipv4_address
 }
}

Uruchomienie

Inicjalizacja, czyli pobranie wszystkich wymaganych pluginów (w tym przypadku tylko lxd), zsetupowanie i na końcu zniszczenie zasobów:

~ terraform init
~ terraform apply -auto-approve
~ terraform destroy -auto-approve

Linki

Terraform lxd.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null