k3s - nginx ingress

Domyślnym ingressem w k3s jest traefik. Osobiście wolne korzystać z nginx'a więc opiszę pokrótce jak zdeploywać go w clustrze k3s'a.

Instalacja k3s

Zaczniemy od instalacji samego k3s z wyłączonym traefikiem:

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -s - --disable traefik

Deploy nginx ingress

Z zainstalowanym 'clustrem' jesteśmy gotowi do instalacji nginx ingress:

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/master/deploy/static/provider/baremetal/deploy.yaml

Zmieniamy network na lokalny aby wystawić ingress na 'zewnątrz':

cat > ingress.yaml <<EOF 
spec:
 template:
  spec:
   hostNetwork: true
EOF

kubectl patch deployment ingress-nginx-controller -n ingress-nginx --patch "$(cat ingress.yaml)"

Testy deploy'u

W tym momencie na localhoscie powinniśmy mieć już wystawiony porty http/s. Możemy to sprawdzić curlem:

➜ ~ curl https://localhost -k
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>

Deploy przykładowego nginxa

Utwórzmy zatem przykładowy deployment i wystawmy go za pomocą ingressu:

cat > deploy.yaml <<EOF
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   # manage pods with the label app: nginx
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: nginx-ingress
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: nginx
spec:
 rules:
 - http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: nginx-svc
      port:
       number: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx-svc
spec:
 ports:
  - name: http
   port: 80
 selector:
  app: nginx
EOF

kubectl apply -f deploy.yaml

Ważne tutaj jest dodanie w ingress'ie kubernetes.io/ingress.class: nginx. Inaczej nasz ingress nie wystawi naszego servicu.
Jeżeli nie chcemy tego robić musimy wyedytować naszą ingressclass i ustawić go jako default:

kubectl edit ingressclass nginx
 annotations:
  ingressclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"

Linki

Nginx ingress

michal

Read more posts by this author.

/dev/null