ArgoCD - ingress ssl too many redirects

Jeżeli chcemy użyć ingressa z ArgoCD zetkniemy się z problemem pętli redirectów

curl -I https://argo.michal.kuzdzal.pl
HTTP/2 307
date: Sat, 06 Aug 2022 20:25:02 GMT
content-type: text/html; charset=utf-8
location: https://argo.michal.kuzdzal.pl/

Dzieje się tak ponieważ backend ArgoCD oczekuje, że sam nawiąże połączenie TLS, w innym przypadku zawsze przekierowuje połączenie na HTTPS.

Najprostszym sposobem jest wyłączenie przekierowań:

kubectl edit deployments.apps argocd-server -n argocd

W polu command dodajemy opcję insecure:

   - command:
    - argocd-server
    - --insecure

Tworzymy na nowo poda:

kubectl scale -n argocd deployment/argocd-server --replicas=0 && kubectl scale -n argocd deployment/argocd-server --replicas=1

Po tym zabiegu wszystko powinno już działać:

curl -I https://argo.michal.kuzdzal.pl
HTTP/2 200
date: Sat, 06 Aug 2022 20:50:51 GMT
content-type: text/html; charset=utf-8
content-length: 788
accept-ranges: bytes
content-security-policy: frame-ancestors 'self';
x-frame-options: sameorigin
x-xss-protection: 1
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains

michal

Read more posts by this author.

/dev/null