Ansible - instalacja pakietu jeśli nie istnieje

Exit code przydać nam się mogą w ansiblu do sprawdzania prostych warunków. W tym przypadku do zweryfikowania czy mamy zainstalowany pakiet repozytoriów puppetlabs.

- name: "Check if puppet is installed" 
 shell: dpkg-query -W puppet5-release
 register: is_puppet_installed
 failed_when: no
 changed_when: no
 
- name: "Download puppetlabs package"
 get_url: 
  url: https://apt.puppetlabs.com/puppet5-release-{{  ansible_distribution_release }}.deb
  dest: /tmp/puppet5-release-{{ ansible_distribution_release }}.deb
 when: is_puppet_installed.rc == 1

- name: "Install puppet repository"
 apt: deb="/tmp/puppet5-release-{{ ansible_distribution_release }}.deb"  when: is_puppet_installed.rc == 1

Linki

Ansible error handling

michal

Read more posts by this author.

/dev/null